Privacy Statement

The Department of Transport, Tourism and Sport (DTTAS) requires customers to provide certain personal data in order to carry out our legislative and administrative functions. The Department will treat all information and personal data that you provide as confidential, in accordance with the General Data Protection Regulation and Data Protection legislation. Your personal data may be exchanged with other Government Departments or agencies under the remit of DTTAS in accordance with law. Full details of the Department's data protection policy setting out how we will use your personal data as well as information regarding your rights as a data subject are available on our data protection page. Details of this policy are also available in hard copy upon request by emailing dataprotection@dttas.gov.ie or in writing to Data Protection Unit, Department of Transport, Tourism and Sport, Leeson Lane, Dublin D02 TR60.

We have also updated our Data Protection Policy.

 

Ráiteas Príobháideachta

 

Éilíonn an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (DTTAS) ar chustaiméirí faisnéis phearsanta ar leith a sholáthar d'fhonn feidhmeanna reachtacha agus riaracháin a chomhlíonadh.  Caithfidh an Roinn le gach faisnéis agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil mar fhaisnéis agus sonraí atá faoi rún de réir an Rialacháin  Ghinearálta um Chosaint Sonraí agus reachtaíocht Cosanta Sonraí.

D'fhéadfaí, de réir dlí, do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna Rialtais nó gníomhaireachtaí eile atá ag teacht faoi théarmaí tagartha DTTAS. Tá na sonraí ar fad maidir le beartas cosanta sonraí na Roinne, ina leagtar amach mar a bhainfimid leas as do chuid faisnéise pearsanta, chomh maith le heolas maidir le do chearta mar dhuine is údar do na sonraí le fáil ag  www.dttas.gov.ie/dataprotection.  Tá cóip chrua de na sonraí maidir leis an mbeartas seo le fáil freisin ach ríomhphost á iarraidh a sheoladh chuig dataprotection@dttas.gov.ie nó scríobh chuig an Aonad Cosanta Sonraí, An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Lána Líosain, Baile Átha Cliath D02 TR60.